Mühasibat uçotu


 

1.Dərs metodu

 

 • Tədris müddəti : 4 ay
 • Tədris planlanması : 3 ay nəzəriyyə və praktika, 1 ay proqramlaşdırma(1C 7.7 ,8.0, 8.3, Micro)
 • Tədris saatı: həftədə 2 dəfə, 1.5 saat

 

2.Dərs metodu

 

 • Tədris müddəti : 3 ay
 • Tədris planlanması : nəzəriyyə,praktik sənədlərlə 1C proqramıyla paralel tədris (1C 7.7 ,8.0, 8.3, Micro)
 • Tədris saatı: həftədə 2 dəfə, 1.5 saat

 

Tədris Proqramı

 • Mühasibat uçotu haqqında anlayış. Müəssisədə sənəd dövriyyəsi. Təsərrüfat vasitələrinin tərkibi.
 • Mühasibat balansının quruluşu. Mühasibat quruluşunun hesablar sistemi. Hesabların təsnifatı.
 • Müəssisənin mühasibat uçotunun hesablar planı.
 • Əsas vəsaitlər, əsas vəsaitlərin daxil olması, əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amartizasiya), icarə əməliyyatları.
 • Azqiymətli tezköhnələn əşyalar, onların istehsalatda silinməsi qaydası. Əmlakın inventarizasiyası.
 • Ciddi blanklar və onların doldurulma qaydası (ƏDV, AKSİZ).
 • Analitik və sintetik dövriyyə cədvəli.
 • Malsatan və potradçılarla hesablaşmalar, avanslar üzrə, alınanlar və sifarişlərlə hesab.
 • Əməyin ödənilməsi, işçi heyəti ilə hesablaşmalar. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi. Təsisçilərlə hesablaşma. DSMF və Həmkarlar.
 • İstehsal məsrəfləri, gələcək dövrün xərcləri, istehsalatda zay məhsul, iş və xidmətlərin buraxılışı.
 • Məhsulların maya dəyərinin hesablanması.
 • Büdcəyə ödənilən vergilər: Əmlak vergisi, Mənfəətdə vergisi, Xalis mənfəət vergisi, Torpaq vergisi, Yol vergisi və s.
 • Hazır məhsul mallar və satış. Tədavül xərcləri, kommersiya xərcləri. Məhsulun satışı. Barter əməliyyatı.
 • Pul vəsaitləri, kassa hesabatı, hesablaşma hesabı, valyuta hesabı, bankda olan xüsusi hesablar. Yolda olan köçürmələr.
 • Mənfəət və zərər, mənfəətin istifadəsi, şəxsiyyətin mənfəətdən vergisi, R-DN formasının doldurulma payı.
 • Nizamnamə kapitalı, ehtiyat kapitalı, əlavə kapital. Bölüşdürülməmiş mənfəət. Qarşıdakı ödəmə ehtiyatı.
 • Kassa ilə hesablaşmalar
 • Bankla hesablaşmalar
 • Bank krediti, işçilər üçün bank krediti, uzun müddətli və qısa müddətli bank krediti. Statistika hesabatı. Nəzarət kitabçası.
 • Şaxmatka. Vergi blanklarının doldurulması.

muhasibat-ucotu